1. VBPMA’S PREPARATION FOR APRIL 7, 2018 FUND RAISING  / SỬA SOẠN CHO ĐÊM GÂY QUỸ VÀO NGÀY APRIL 7, 2018

https://www.youtube.com/watch?v=8Y3WpwhnCmg&feature=youtu.be

HỘI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN MISSISSAUGA SỬA SOẠN CHO KỲ GÂY QUỸ NGÀY APRIL 7, 2018—PAINIST: LINH PHƯƠNG – VIDEO: ĐÀM TRUNG PHÁN, THANH TÂM, NGUYỄN HÙNG QUÂN

  1. PHOTOS ON GOOGLE PHOTO ALBUM BY PHAN DAM/ HÌNH ẢNH CỦA ĐÀM TRUNG PHÁN:

https://photos.google.com/share/AF1QipN9ML65hMUXC2f6VSOtMNgxhCt-5TDsq-2LwAciJDKsySu9zInsdQLFxV1hglVIsQ/photo/AF1QipM41rHd2aUexrw9-kOFJIucsofznzZrxRygcKq5?key=YXNjZnc4d3ZhdE5jakVLMmJnMUFoWlpHSkpvdkdR

 

  1. YOUTUBES OF THE GALA NIGHT BY DANG HOANG SON / YOUTUBES CỦA ĐẶNG HÒANG SƠN

https://www.youtube.com/watch?v=0Vx_ARhHAVk&feature=youtu.be

 

Authors of “Running on Empty”: Mike Molloys and Peter Duschinsky

 

https://www.youtube.com/watch?v=sjtX0v_H1Ug&feature=youtu.be

Hon. Dipika Damerla’s speech

 

https://www.youtube.com/watch?v=8fzlTjRbagM

Mayor Bonnie Crombie’s speech

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wukvtqx7bP4&feature=youtu.be

Phan Dam’s introducing 2 authors M Molloys and P Duchinsky

 

  1. ELECTRONIC BULLETIN IN VIETNAMESE BY DANG HOANG SON:

http://thuduc-ontario.ca/Folder/gayquy-tdtn/gayquy-070418/index.html

 

 

HTNTN – VBPMA

 

VBPMA’S FUND RAISING GALA NIGHT, APRIL 7, 2018 – ĐỢT GÂY QUỸ LẦN THỨ HAI CỦA HỘI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN