Dưới đây là văn kiện bằng Anh Ngữ mà Hội Tưởng Niêm Thuyền Nhân đã nộp cho Hội Đồng Thành Phố Mississauga để ký Khế Ước Sơ Bộ ( Agreement in Principle) cho việc xây cất Tượng Đài Thuyền Nhân tại 3650 Dixie Road, Misissauga. Xin bấm nút hàng chữ mầu xanh dưới đây:

To read our report, please click at the following link:

2017 – VBPMA-ALL OK- book for city Mississauga FINAL(11)

 

Thank you for your support,

VBPMA Webmaster

VBPMA’S BUSINESS REPORT AS SUBMITTED FOR THE APPLICATION FOR THE AGREEMENT IN PRINCIPLE WITH THE CITY OF MISSISSAUGA / VĂN KIỆN ĐỂ XIN KHẾ ƯỚC SƠ BỘ