Từ trên cao nhìn xuống khu đất xây TĐTN

 

 

Đêm hè tại khu đất xây Tượng Đài tại 3650 Dixie Road, Mississauga, Ontario, Canada

 

Hội Đồng Quản Trị của Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân, được bầu ra ngày July 16, 2016

HỘI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI MISSISSAUGA