Bác Nguyễn Trọng Phu Và Cộng Đồng Việt Nam Tự Do Vùng Toronto, Canada

 

Kính mời Quý Vị vào đọc và xem:

Bài viết của Đàm Trung Phán và hình ảnh cùng Youtubes của Đặng Hoàng Sơn trong 2 links dưới đây:

HTNTNVN – Phan Uu-Cu Nguyen Trong Phu-THTNTNVN – Phan Uu-Cu Nguyen Trong Phu-TB-Print

http://thuduc-ontario.ca/Folder/tangle-bacphu/index.html

 

Thân kính,

 

Đặng Hoàng Sơn

Đàm Trung Phán

 

January 2018

CHIA BUỒN CÙNG ÔNG HỘI TRƯỞNG HỘI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN